Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Sobota, 15 sierpnia 2020, Do końca roku 138 dni Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli

http://sprataje.tbu.pl

Procedura organizacji konsultacji

Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie szkoły


 1. Konsultacje dla uczniów szkoły prowadzone są przez nauczycieli zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów.

 2. Konsultacje dla uczniów klas VIII odbywają się w okresie od 25 maja do 10 czerwca 2020r, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji” i ustalonych z nauczycielami.

 3. Konsultacje dla uczniów klas IV-VII odbywają się w okresie od 01 czerwca do 10 czerwca 2020r., w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji” ustalonym przez dyrektora szkoły.

 4. Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli dla grupy liczącej nie więcej niż 12 uczniów.

 5. Czas trwania konsultacji z jednego przedmiotu nie może przekraczać 45minut lub dwóch jednostek zblokowanych po 45 minut w zależności od potrzeb uczniów. Po każdej jednostce lekcyjnej organizuje się przerwę 5 min.

 6. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultacje.

 7. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.

 8. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne podręczniki i przybory szkolne oraz korzystać z nich i przechowywać we własnej teczce lub na ławce szkolnej.

 9. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.

 10. Nauczyciel dokumentuje pracę podczas konsultacji. W dokumencie wpisuje się obecność ucznia na zajęciach, temat konsultacji, zakres treści programowych, oceny z aktywności ucznia na zajęciach.

 11. Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w Statucie Szkoły nauczyciel może oceniać pracę ucznia podczas zajęć uwzględniając możliwości emocjonalne, społeczne, rozwojowe oraz potrzeby edukacyjne ucznia.

 12. Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dystans społeczny. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela.

 13. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości od siebie nie mniejszej niż 2 metry. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na zajęciach.

 14. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować.

 15. Rodzice uczniów wyrażających wolę uczestniczenia dziecka w proponowanych przez szkołę konsultacjach organizowanych od 25 maja 2020r. lub od 01 czerwca 2020r. do 10 czerwca 2020r., mają obowiązek przed posłaniem dziecka do szkoły wypełnić, podpisać i złożyć w szkole „Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego”Wróć do góry