Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Poniedziałek, 18 grudnia 2017, Do końca roku 13 dni Imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury

http://sprataje.tbu.pl

Ogłoszenie o zamówieniu oleju opałowego dla SP Rataje

Rataje Słupskie: Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich.
Numer ogłoszenia: 386138 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich , Rataje Słupskie 39A, 28-133 Rataje Słupskie, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 37 99 404.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich. Szacunkowe ilości i asortyment dwuletniego zapotrzebowania na olej opałowy, będący przedmiotem dostawy: 70 000 litrów/ na 2 lata. Ilość paliwa przedstawiona powyżej jest wielkością orientacyjną i nie wiąże Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem Wykonawcy w cysternach samochodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie ze zgłaszanym telefonicznie przez Zamawiającego zapotrzebowaniem w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w Polskich Normach. Kod i nazwa kategorii wg CPV:09135000-4 Oleje opałowe, 09135100-5 Olej opałowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamówienie dodatkowe analogicznie do podstawowego zgodnie z zapisami Ustawy PZP.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4, 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ), o których mowa w pkt. 9.1, lit a) SIWZ), że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje wiedzą i i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 9.1, lit a) SIWZ, że Wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca złoży oświadczenie że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 9.1, lit a) SIWZ, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje osobami potrzebnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 9.1, lit a) SIWZ, że Wykonawca dysponuje osobami potrzebnymi do wykonania zamówienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem I załącznik nr 2 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 9, lit. a) SIWZ, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: a) zmiany zakresu dostawy w stosunku do założonej ilości- w zależności od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego, b) zmiany ceny sprzedaży oleju opałowego w ramach poszczególnych dostaw częściowych, może ulegać zmianom jedynie na skutek niezależnych od Wykonawcy zmian cen na rynku krajowym, w przypadku zmiany cen na krajowym rynku paliw, Wykonawca każdorazowa przed dokonaniem dostawy częściowej na podstawie zamówienia , zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego (faxem) powiadomienia Zamawiającego o zmianie ceny hurtowej netto u producenta. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sprataje.tbu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich Rataje Słupskie 39a 28-133 Pacanów woj. świętokrzyskie tel. 041 37 99 404, fax 041 37 65 204.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich 39a, 28-133 Pacanów, nie później niż do dnia 03.10.2013r. do godz. 11.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączone pliki

zalocznik_1.doc.docx

SIWZ SP RATAJE.doc SIWZ SP RATAJE.doc

umowa dostawy.doc umowa dostawy

ODP.SIWZ.2013.docx ODP.DO.SIWZWróć do góry