Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Środa, 04 sierpnia 2021, Do końca roku 149 dni Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego

http://sprataje.tbu.pl

Wiadomosci

Regulamin konsultacji nauczycielskich

Dodane: demo Data: 2020-05-22 21:49:03 (czytane: 296)  Wersja do druku

1. Konsultacje nauczycielskie przeznaczone są dla uczniów.
2. Celem konsultacji jest:
a)   pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu  podczas  nauki zdalnej,
b)   pomoc uczniom, którzy z powodu  trudności w dostępie do Internetu  nie mogli zawsze mieć kontakt z nauczycielem,
c)   pomoc uczniom którzy w czerwcu przystąpią do egzaminu ósmoklasisty,
d)   umożliwienie poprawy oceny,
e)   zajęcia z  dziećmi  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
f)   pogłębienie zdobytych wiadomości.
3. Rodzic / prawny opiekun  wyraża zgodę  na  konsultację swojego dziecka z nauczycielem na terenie szkoły.
4. Rodzic  zapewnia dowóz i odebranie dziecka ze szkoły.
5. W razie nieobecności na konsultacjach nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o tym wcześniej sekretariat szkoły.
6. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.

Harmonogram
   1. Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
Na dzień 18.05 2020r.jeden uczeń uczestniczy w zajęciach dwa razy w tygodniu.
   2. Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Na dzień 22.05.2020 r. rodzice 3 uczniów zgłosili chęć uczestniczenia swoich dzieci w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.
   3. Od  25 maja br. uczniowie klasy VIII   będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.
Na dzień 22.05.2020r. chęć uczestnictwa wyraziło 13 uczniów w konsultacjach:

język polski -  poniedziałek od godz. 900

matematyka  - środa          od godz. 900

język angielski  -  piątek      od godz. 900

   4. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Uczeń zgłasza potrzebę konsultacji wychowawcy, a wychowawca ustala termin z nauczycielem.
   Proponowane  dni  konsultacji:  poniedziałek, wtorek,  piątek  od godz. 900. 
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarze (0)
     

Pilne !

Kalendarz ważnych wydarzeń

Ogłoszenia

Artykuły

Wróć do góry