Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Sobota, 20 lipca 2024, Do końca roku 164 dni Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Oświadczenie rodzica

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, nauczycieli i pracowników w szkole i innych dzieci COVID-19.

 3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.

 4. Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, a tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19.

 5. Oświadczam, że każdy z moich domowników (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) jest zdrowy i nikt z nich nie przebywa na kwarantannie.

 6. W dniu przyjęcia dziecka na konsultacje, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kaszlu, kataru, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. W ostatniej dobie również było zdrowe.

 7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy wchodzeniu do szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki nad nim. Przyjmuję do wiadomości, że dziecko zostanie przyjęte do szkoły tylko z temperaturą do 37 stopni Celsjusza.

 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani przedmiotów
  z zewnątrz.

 9. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.

 10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję szkoły.

 11. Wyrażam zgodę na przekazanie jednostce Sanepidu danych osobowych
  w przypadku zarażenia COVID-19.

  .……………………….......……………………

  data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

   Nie przegap!

Kalendarz ważnych wydarzeń

Wróć do góry